Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statut

Treść

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/II/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 maja 2024 r.
 
Miejskiego Zespołu Żłobków w Gorlicach

      Rozdział 1. 
      Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Zespół Żłobków w Gorlicach, zwany dalej "Zespołem" działa na podstawie:     
       1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.338),
       2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
       3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609),
      4. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Zespół jest gminną jednostką budżetową Miasta Gorlice.
       2. Nazwa zespołu brzmi: Miejski Zespół Żłobków w Gorlicach.
       3. W skład Zespołu wchodzą:

           1) Miejski Żłobek nr 1 w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 9, 38-300 Gorlice,

           2) Miejski Żłobek nr 2 w Gorlicach, ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 21, 38-300 Gorlice.
 
       4. Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Władysława Jagiełły 9, 38-300 Gorlice.
       5. Zespół używa pieczęci o treści: Miejski Zespół Żłobków w Gorlicach ul. Władysława Jagiełły 9, 
          38-300 Gorlice 
       6. Żłobki wchodzące w skład Zespołu, zwane dalej „Żłobkami” funkcjonują przez cały rok, we 
           wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
       7. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Gorlice.

        Rozdział 2. 
        Cele i zadania Zespołu oraz sposób ich realizacji.

§ 3. Podstawowym celem Zespołu jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, zdrowotnej, wychowawczej i edukacyjnej dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem w Żłobkach wchodzących w skład Zespołu.

§ 4. Zadaniem Zespołu jest zorganizowanie i zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Żłobków wchodzących w skład Zespołu, realizacja zadań, określonych w art. 10 ustawy, a także:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobków;

2) zapewnienie dzieciom racjonalnego i zdrowego żywienia;

3) zapewnienie dzieciom, objętym opieką, właściwych warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych;

4) zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Żłobka;

5) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

6) przeprowadzanie procesu rekrutacji do Żłobków wchodzących w skład Zespołu;

7) koordynowanie realizacji w Żłobkach działań opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, właściwych dla wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.

   Rozdział 3.
   Organy Zespołu

§ 5. 1. Zespół stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje 
    Zespół na zewnątrz.
3. Dyrektor Zespołu działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Gorlice.
4. Organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zespołu.
5. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za:

   1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu,

   2) organizowanie pracy Zespołu,

   3) zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Zespołu oraz warunków, bezpieczeństwa 
       dzieci i personelu na terenie Zespołu,

   4) realizację zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi 
       w rocznym planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe wykonanie,

   5) ustalenie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej Zespołu,

   6) uzgadnianie z organem prowadzącym zasad organizacji określonych w regulaminie 
       organizacyjnym i innych przewidzianych prawem regulaminach z uwzględnieniem potrzeb dzieci 
       korzystających z usług Zespołu,

   7) prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 
      gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak 
      również jego właściwe wykorzystanie.

   6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zespołu jest Burmistrz Miasta Gorlice.

   7. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu zastępstwo pełnią kierownicy Miejskiego Żłobka nr 1 
      i Miejskiego Żłobka nr 2.

    Rozdział 4.
    Nadzór i kontrola

§ 6. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Gorlice.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności, nadzór nad:

1) warunkami higieniczno-sanitarnymi i bezpieczeństwem świadczonej opieki w Żłobkach,

2) jakością świadczonej opieki nad dziećmi w Żłobkach,

3) realizacją zadań statutowych Żłobków,

4) prawidłowością gospodarowania mieniem,

5) gospodarką finansową.

    Rozdział 5.
    Gospodarka finansowa.

§ 7. 1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w obowiązujących w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Zespołu.
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Obsługę administracyjno - księgową  prowadzi Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 8. 1. Zespół podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gorlice.
2. Zespół prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

Do pobrania:

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Gorlicach - doc

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Gorlicach - pdf.

Uchwała Nr 19/II/2024/ Rady Miasta Gorlice z dnia 29 maja 2024 r. - pdf

 

107392