Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Statut

Treść

Załącznik do Uchwały Nr 248/XXI/2016
Rady Miasta Gorlice
z dnia 30 maja 2016 r.
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 
Żłobek Miejski przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach, zwany dalej "żłobkiem" działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.157 ze zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
4. niniejszego statutu.
§ 2. 
1. Żłobek jest gminną jednostką budżetową, nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Siedziba żłobka mieści się w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach, ul. Jagiełły 9, 38-300 Gorlice.
3. Żłobek używa pieczęci o treści: Żłobek Miejski przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach ul. Jagiełły
9, 38-300 Gorlice.
4. Organem prowadzącym żłobek jest Miasto Gorlice.
5. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Organ prowadzący w uzasadnionych przypadkach może ustalić przerwę w pracy żłobka.
7. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem do 10 godzin dziennie. Na wniosek rodziców czas pracy żłobka może zostać wydłużony ponad 10 godzin. Godziny pracy żłobka określa się w regulaminie organizacyjnym żłobka .
8. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Gorlice.
 
Rozdział 2.
Cel i zadania żłobka.
§ 3. 
Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, zdrowotnej,
wychowawczej i edukacyjnej dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.
§ 4. 
Do zadań żłobka należy :
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
2. Zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego.
3. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz kształtowanie nawyków higienicznych.
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne
możliwości dziecka, jego zdolności, w tym ruchowo - manualne.
5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci oraz wspomaganie rodziców w ich wychowaniu,
6. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka (jeżeli niepełnosprawność dziecka nie wymaga dodatkowych nakładów w postaci wyposażenia lub opieki specjalistów).
Id: 2CEAE5C6-A6E6-4D5B-BDA4-A58AF184B07E. Podpisany Strona 1
7. W czasie pobytu dziecka w żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel. Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.
8. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi można korzystać z pomocy wolontariuszy, którzy posiadają kwalifikacje.
§ 5. 
1. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) stosowanie różnorodnych metod, form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w przypadku dzieci niepełnosprawnych
dostosowane do rodzaju niepełnosprawności,
2) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez organizację spotkań oraz włączanie rodziców w działalność grupy,
3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy,
4) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,
5) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
6) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka,
7) troskę o rozwój umysłowy dziecka,
8) zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
9) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku wyżywienia dostosowanego do wieku i diety dzieci,
zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami w zakresie dietetyki.
2. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
1) dobrem dziecka,
2) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych,
3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka.
 
Rozdział 3.
Organy żłobka.
§ 6. 
1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje żłobek na zewnątrz.
3. Dyrektor żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Gorlice.
4. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora żłobka.
5. Dyrektor żłobka jest odpowiedzialny za:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka,
2) organizowanie pracy żłobka,
3) zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego żłobka oraz warunków,
bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie żłobka,
4) realizację zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym żłobka i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe wykonanie,
5) ustalenie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej żłobka,
6) uzgadnianie z organem prowadzącym zasad organizacji określonych w regulaminie organizacyjnym i innych przewidzianych prawem regulaminach placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług żłobka,
Id: 2CEAE5C6-A6E6-4D5B-BDA4-A58AF184B07E. Podpisany Strona 2
7) prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.
6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Gorlice.
7. W czasie nieobecności Dyrektora żłobka zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik żłobka. O ustalonym zastępstwie Dyrektor powiadamia organ sprawujący nadzór nad placówką.
 
Rozdział 4.
Rodzice.
§ 7. 
1. W żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających ze świadczeń żłobka.
2. Rada Rodziców wybierana jest na ogólnym zebraniu rodziców.
3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora żłobka regulaminu.
4. W celu wspierania działalności statutowej żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.
5. Działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem żłobka.
§ 8. 
1. Rodzice dziecka objętego opieką żłobka mają prawo do:
1) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat rozwoju psychoruchowego ich dziecka,
2) uzyskiwania informacji na temat planu pracy żłobka,
3) wyrażania i przekazywania opiekunom, dyrektorowi oraz organowi sprawującemu nadzór nad placówką wniosków z pracy żłobka.
 
Rozdział 5.
Warunki przyjmowania dziecka do żłobka.
§ 9. 
1. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w żłobku do 4 lat.
2. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Gorlice.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:
1) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się,
2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy
z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej).
4. Szczegółowe zasady przyjmowania dziecka do żłobka określa regulamin organizacyjny żłobka.
5. Dzieci spoza Miasta Gorlice będą przyjmowane do żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i posiadania wolnych miejsc w żłobku.
6. Przy przyjęciu dziecka do żłobka rodzice przedkładają zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w żłobku.
Id: 2CEAE5C6-A6E6-4D5B-BDA4-A58AF184B07E. Podpisany Strona 3
 
Rozdział 6.
Zasady pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.
§ 10. 
1. Pobyt dziecka w żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w żłobku.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług żłobka wyliczone w oparciu o przjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta Gorlice stawki opłaty uwzględniające:
1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku, nie dłużej niż 10 godzin dziennie,
2) opłatę dodatkową za wydłużony pobyt (na wniosek rodziców pobyt dziecka w żłobku) przekraczający 10 godzin dziennie,
3) opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.
3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku następuje zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 3 w formie odpisu należności za wyżywienie w następnym miesiącu w przypadku powiadomienia żłobka o nieobecności dziecka do godz. 8 rano.
4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala co roku dyrektor żłobka.
5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 
Rozdział 7.
Nadzór i kontrola
§ 11. 
1. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Gorlice.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności, nadzór nad:
1) warunkami higieniczno-sanitarnymi i bezpieczeństwem świadczonej opieki,
2) jakością świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku,
3) realizacją zadań statutowych żłobka,
4) prawidłowością gospodarowania mieniem,
5) gospodarką finansową.
 
Rozdział 8.
Gospodarka finansowa.
§ 12. 
1. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w obowiązujących w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki żłobka.
3. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Obsługę administracyjno - księgową prowadzi Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach.
 
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 13. 
1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gorlice.
2. Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

90106