Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Regulamin organizacyjny

Treść

Spis treści:

Rozdział I.    Postanowienia ogólne.
Rozdział II.   Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Żłobka
Rozdział III.  Zadania i organizacja Żłobka.
Rozdział IV.  Zadania i zakres działania pracowników Żłobka.                                       
Rozdział V.   Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach zwanego dalej „Żłobkiem” określa:
    1) strukturę organizacyjną Żłobka i zasady jego funkcjonowania
    2) proces udzielania świadczeń w Żłobku w tym :
    - przebieg procesu udzielania świadczeń,
    - rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
   3) zadania i organizację Żłobka,
   4) zadania i obowiązki pracowników.

 § 2

2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
   1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka.
   2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w  Gorlicach.
   3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
   4) Rodzicach – należy rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
3. Żłobek działa w oparciu o:
    1) Statut Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
    2) Niniejszy Regulamin.
4. Siedziba Żłobka znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 9 w Gorlicach.   

Rozdział II
Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Żłobka

§ 3

1. Żłobek realizuje zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat powołany Uchwałą Nr 248/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
2. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Gorlice nie posiadającą osobowości prawnej działającą na zasadach jednostki budżetowej.
3. Do zadań Żłobka należy w szczególności:
     1) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć  zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 
     2) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny  dziecka właściwy do wieku dziecka.

§ 4

Dyrektor Żłobka może określić w drodze Zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.

§ 5

1. Żłobek  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

Zasady kontroli zarządczej

§ 6

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 7

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 2. skuteczności i efektywności działania;
 3. wiarygodności sprawozdań;
 4. ochrony zasobów (m.in. pracowników, mienia);
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 7. zarządzania ryzykiem.

 

Rozdział III
Zadania i organizacja Żłobka

§ 8

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku obejmuje, zgodnie z normami dla wieku dziecka:
1)  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2)  zapewnienie wyżywienia poprzez optymalny rodzaj i układ posiłków dla dzieci zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia dzieci w Żłobku,
3)  zapewnienie higieny snu i wypoczynku,
4) zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
5) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, w tym wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności,
6)  działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
7)  działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
8)  udzielanie pierwszej pomocy,
9)  bieżący kontakt z rodzicami.

§ 9

1. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi: 
    1) Od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w § 9 ust.3 niniejszego Regulaminu.
    2) Przez 12 miesięcy w roku, z przerwą urlopową w lipcu lub sierpniu, ustalaną przez organ prowadzący.
    3) W Żłobku  zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
    4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka,   
        wydłużony, za dodatkową opłatą.
    5) Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630.  
    6) Żłobek posiada sześćdziesiąt cztery miejsca.
    7) W Żłobku Miejskim w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach obowiązuje Ramowy Rozkład Dnia –  załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
    8) Dopuszcza się łączenie grup w Żłobku w czasie dyżuru rannego i dyżuru popołudniowego.
    9) Dyżur pełnią  opiekunowie, którzy przyjmują dzieci oraz oddają dzieci rodzicom lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka.
  10) Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
  11) Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.
  12) Zadania Żłobka określa Statut.

§ 10

1. Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:
    1) Rodzic dziecka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu dziecka do Żłobka, której wzór określa każdorazowo Dyrektor  Żłobka. Dyrektor Żłobka przyjmuje karty przez cały rok.
     2) W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do Żłobka, Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami dziecka umowę, w sprawie korzystania z usług Żłobka.
     3) Umowa, o której mowa w punkcie 2, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze  Żłobka.
     4) Opłaty za korzystanie ze Żłobka  określa Rada Miasta Gorlice w drodze uchwały.
     5) Opłata za korzystanie ze Żłobka płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Za dzień  dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Żłobka opłatą za korzystanie ze Żłobka.
      6) Dzienna opłata za wyżywienie ustalana jest przez Dyrektora Żłobka.
      7) Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.
2.Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego Dyrektor Żłobka stosownym Zarządzeniem określi ilość wolnych miejsc w stosunku do których wszczęta zostanie procedura rekrutacji.

§ 11

1. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 830.
2. Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore; w razie stwierdzenia gorączki lub innych objawów niepokojących opiekuna podczas pobytu dziecka w Żłobku rodzic na wezwanie telefoniczne winien niezwłocznie odebrać dziecko ze Żłobka.
3.Personel Żłobka udziela rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka, a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników. Rodziców informuje się o możliwości skorzystania ze świadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej dla małych dzieci. Na żądanie rodziców Żłobek ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumentację dotyczącą dziecka sporządzoną przez Żłobek. Na wniosek rodziców Żłobek wydaje kserokopię tej dokumentacji.
4.Rodzice, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowanie poniższej procedury:
    1) złożenie wniosku w formie pisemnej do Dyrektora Żłobka o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych  składników lub zastąpienia ich innymi,
    2) dołączenie zaświadczenia lekarskiego od specjalisty (alergologa, endokrynologa, gastrologa itp.) potwierdzającego  konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia. Zalecenia lekarskie,  potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powinny zawierać wykaz produktów  wskazanych i przeciwwskazanych niezbędnych do opracowania właściwej diety eliminacyjnej dla dziecka.
    3) nie przynoszenia gotowych posiłków oraz potraw przygotowanych poza kuchnią.

5. Przy każdej zmianie diety procedura określona w ustępie 4 musi odbyć się od początku. Po przyjęciu dziecka do Żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.

§ 12

W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów/opiekunki dziecięce, pielęgniarki.

                        § 13                         

1. Wszyscy pracownicy Żłobka są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dziecko korzystające z usług Żłobka, może być odebrane przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną. Osoba upoważniona do odbioru dziecka z placówki zobowiązana jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej dane z danymi złożonymi w Karcie zgłoszenia dziecka w pozycji „Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki”.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Pracownicy Żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne). Wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
5. W przypadku nieodebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nieprzybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), Dyrektor Żłobka lub inny pracownik Żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji. 
 
                                                                                        § 14

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z usług Żłobka może nastąpić w szczególności w  przypadku :
1) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług Żłobka o której mowa w § 8 ust.1 pkt 2
2) niezgłoszenia się dziecka w ciągu 5 dni roboczych od momentu dwukrotnego poinformowania rodzica pisemnie bądź telefonicznie o przyjęciu dziecka do Żłobka.

Rozdział IV
Zadania i zakres działania pracowników Żłobka

§ 15

1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy.
3. Żłobek jest pracodawcą dla Dyrektora i zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
4. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje pracownik Żłobka upoważniony przez Dyrektora.
5. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników.
6. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.
7. W Żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.
8. W skład struktury organizacyjnej Żłobka wchodzą następujące stanowiska:

 1. Dyrektor
 2. Sekretarz,
 3. Intendent,
 4. Pracownicy obsługi:
  a. Opiekunki,
  b. Pielęgniarka,
  c. Konserwator,
  d. Woźna,
  e.Szef kuchni,
  f. Kucharz.

9. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
    1. kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka,
    2. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
    3. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
    4. nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych pracowników w Żłobku,
    5. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy,
    6. dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
    7. prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
    8. pobieranie odpłat za pobyt i wyżywienie dziecka,
    9. pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka,
  10. właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
  11. zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów,
  12. terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości, 
  13. budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w Żłobku,
  14. organizacja spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz form współpracy.

10. Do obowiązków Intendentki należy w szczególności:
      1. prowadzenie magazynu spożywczego Żłobka w programie Vulcan,
      2. zaopatrzenie Żłobka w artykuły spożywcze, chemiczne, gospodarcze, biurowe, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
      3. nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni / przygotowywanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z ich przeznaczeniem, sprawnym działaniem urządzeń, przestrzeganiem czystości /, 
      4. dbałość o stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń Żłobka zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)  oraz utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń Magazynowych,
      5. planowanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
      6. prowadzenie dokumentacji HACCP.

11. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:
     1. obsługa sekretariatu – organizowanie i koordynacja pracy kancelaryjno-biurowej: prowadzenie terminarza spraw i czynności, prowadzenie ewidencji delegacji, upoważnień, obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie Kasy Żłobka, udzielanie informacji interesantom, zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego  zarachowania i innych  dokumentów,
     2. prowadzenie spisu spraw i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami,
    3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych w programie Inwentarz, dokonywanie odpisów na podstawie złożonych protokołów od osób odpowiedzialnych za dane pomieszczenie, cechowanie zakupionego sprzętu (opisywanie księga i nr inwentarzowy),
    4. przechowywanie teczek z dokumentacją Żłobka zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązującym w Żłobku,
    5. dokonywanie zakupów materiałów papierniczych i innych środków niezbędnych w sekretariacie  Żłobka,
    6. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i sporządzania corocznego sprawozdania,
    7. prowadzenie ewidencji umów. 

12. Do obowiązków Konserwatora należy w szczególności:
     1. utrzymanie w czystości terenu przylegającego do zabudowań Żłobka: zamiatanie chodników, opróżnianie koszy na śmieci, grabienie liści,
     2. utrzymanie w należytym porządku zieleni: koszenie trawników, regulacja żywopłotów, pielenie ogródka,
     3. w okresie zimy usuwanie śniegu i lodu z chodników, podjazdów oraz innych przejść komunikacyjnych stosując środki  zapobiegające skutkom gołoledzi,
     4. wykonywanie drobnych napraw, remontów, 
     5. powiadamianie przełożonego o wszelkich podejrzanych okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu Żłobka, zauważonych podczas pełnienia swoich obowiązków,
     6. zabezpieczanie przed dziećmi chemicznych środków myjących, sprzętu elektrycznego,
     7. zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek, uszkodzeń sprzętu, zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci i  własnego.

13. Do obowiązków Szefa Kuchni należy w szczególności:
     1. terminowe i dobrej jakości przygotowywanie posiłków dla dzieci,
     2. udział w planowaniu dekadowego jadłospisu i przygotowywanie według niego posiłków,
     3. porcjowanie i wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,
     4. przestrzeganie zasad GHP /dobra praktyka higieniczna/ i GMP /dobra praktyka produkcyjna/, bieżące monitorowanie i dokumentowanie HACCP,
    5. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem,
    6. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,
    7. przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno- sanitarnych, dyscypliny pracy, bhp i ppoż,
    8. codzienne pobieranie próbek żywnościowych i właściwe ich przechowywanie.

14. Do obowiązków Kucharza należy w szczególności:
    1. terminowe i higieniczne przygotowywanie posiłków oraz przestrzeganie ilości, jakości i wymogów dietetycznych,
    2. udział w planowaniu dekadowego jadłospisu i przygotowywanie według niego posiłków,
    3. właściwa obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją,
    4. utrzymywanie w nienagannej czystości pomieszczeń należących do kuchni i zaplecza kuchennego oraz prawidłowe stosowanie środków czystości i dezynfekcyjnych,
    5. przestrzeganie czystości naczyń, urządzeń i sprzętu,
    6. przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno- sanitarnych, dyscypliny pracy, bhp i ppoż,
    7. pranie i konserwacja odzieży roboczej.

15. Do obowiązków Woźnej należy w szczególności:
    1. utrzymanie bieżącej czystości  pomieszczeń dziecięcych, łazienki  grupowej, szatni dziecięcej oraz bieżące utrzymanie higieny i porządku w pomieszczeniach Żłobka, nie należących do grupy  dziecięcej, korytarzy, klatek schodowych, wózkowni, szatni, pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych, pomieszczeń administracji,
    2. pomoc opiekunom w prowadzeniu zabaw z dziećmi,  przy karmieniu dzieci i wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych,
    3. dbałość o stan higieniczny naczyń, pościeli, bielizny, dezynfekcję nocników,
    4. mycie i wyparzanie naczyń  zgodnie z zasadami HACCP,
    5. rozkładanie i składanie leżaków,
    6. pielęgnacja zieleni na terenie ogrodu Żłobka i wewnątrz budynku,
    7. pranie i konserwacja odzieży roboczej.

16. Do obowiązków opiekunki należy w szczególności :
    1. sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi o których mowa w § 7 ust.1 niniejszego regulaminu,
    2. zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,
    3. zapewnienie dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery,
    4. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz wyuczenie nawyków higienicznych,
    5. prowadzenie zajęć, zabaw dostosowanych do wieku i rozwoju dziecka w oparciu o plan pracy,
    6. zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego,
    7. zapewnienie prawidłowej i fachowej opieki i wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami,
    8. karmienie dzieci, ubieranie i rozbieranie dzieci, pomoc przy czynnościach higienicznych, w zależności od potrzeb, wieku i rozwoju dziecka.

17. Do obowiązków pielęgniarki należy w szczególności:
    1. zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci,
    2. obserwowanie stanu zdrowia dzieci  i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi Żłobka i rodzicom,
    3. kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny,
    4. udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby,
    5. pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi,
    6. szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych,
    7. prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej,
    8. prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników Żłobka,
    9. udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.
18. Szczegółowe obowiązki poszczególnych pracowników są określone w zakresach ich czynności.

Rozdział V
Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

§ 16

1. Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do:
    1. korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.
    2. opieki zgodnie z dostępnymi metodami i środkami, zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
    3. równego traktowania,
    4. poszanowania godności i intymności,
    5. nietykalności fizycznej,
    6. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.

2. Rodzice dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do :
    1. pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć, 
    2. pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka, 
    3. wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek,
    4. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz pielęgniarki w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
    5. wyrażania i przekazywania opiekunom i Dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka,
    6. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.

3. Do obowiązków Rodziców należy w szczególności:
     1. przestrzeganie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.
     2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
     3. terminowe uiszczanie opłat za  pobyt w Żłobku i za wyżywienie,
     4. informowanie o terminach nieobecności dziecka w Żłobku,
     5. zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora Żłobka,
     6. uczestniczenia w zebraniach rodziców organizowanych w Żłobku.

§ 17
Zasady przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków

1. Ogólne zasady postępowania ze skargami określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne.
2. Informacji w sprawach istotnych z zakresu działania Żłobka udziela Dyrektor Żłobka.
3. Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach pracy Żłobka.
4. Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.
5. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 18

Zmiany Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.

 Załącznik Nr 1 
 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka

Ramowy Rozkład Dnia  w Żłobku Miejskim W Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 
w Gorlicach

6.30 –  8.00

przyjmowanie dzieci, rozmowy z rodzicami,

zabawy dowolne 

8.00 – 8.30

toaleta – zabiegi  higieniczne,  przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku

9.00 –10.00

zabawy zorganizowane: indywidualne lub grupach – zajęcia zabawowe z elementami edukacji,  zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne,  matematyczne itp.

10.00 –10.15

zabiegi pielęgnacyjne, drugie śniadanie

   10.15 – 11.15

drzemka

10.15 – 11.15

gry i zabawy dydaktyczno- wychowawcze, przyrodnicze, spacery, zabawy w ogrodzie żłobkowym

11.15 –11.30

 czynności higieniczno - obsługowe, przygotowanie do obiadu

11.30 –12.00

obiad, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku

12.00 –14.00

przygotowanie do snu, drzemka poobiednia

14.00 –14.30

 zabiegi  higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.30 –15.00

podwieczorek, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku

15.00 –16.30

zabawy  swobodne,  gry i zabawy w grupach, odbieranie dzieci ze Żłobka, rozmowy 
z rodzicami.

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka 

……………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………….

(stanowisko)

                          Gorlice, dnia …………..

 

 

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w Żłobku Miejskim w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu  Nr 1 w Gorlicach

 

                …………………………………………..

                                (podpis)

Do pobrania:

Regulamin organizacyjny - word 

 

 

 

 

 

90112