Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Regulamin organizacyjny

Treść

Spis treści:

Rozdział I.     Postanowienia ogólne.
Rozdział II.    Zadania i organizacja Żłobka
Rozdział III.  Zadania i zakres działania pracowników Żłobka
Rozdział IV.  Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka
Rozdział V.   Postanowienia końcowe.

 

 Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 §1

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach zwanego dalej „Żłobkiem” określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku w tym :
 • przebieg procesu udzielania świadczeń,
 • rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
 • zadania i organizację Żłobka,
 • zadania i obowiązki pracowników.                          

 § 2

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka.
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
 • Rodzicach – należy rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 §3

 1. Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną realizującą zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat powołaną UchwałąNr 248/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
 2. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, edukacyjnych oraz wychowawczych dzieciom mieszkający na terenie Miasta

 §4

Dyrektor Żłobka może określić w drodze Zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.

 §5

 

 1. Żłobek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi       w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

Rozdział II

Zadania i organizacja Żłobka

 §6

Misją Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1  w Gorlicach jest:

 • stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, dzieci stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 • zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej,
 • rozwój psychomotoryczny oraz psychoruchowy dzieci z uwzględnieniem indywidualnych i grupowych potrzeb,
 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
 • zapewnienie prawidłowego żywienia wg obowiązujących norm,
 • rozwijanie samodzielności dzieci,
 • nauka umiejętności współpracy w grupie,
 • współdziałanie z rodzicami, 

§7

 1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.
 3. Zadania Żłobka określa Statut.

 §8

 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630. Siedziba Żłobka Miejskiego znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 9 w Gorlicach.
 2. Żłobek posiada dwadzieścia cztery
 3. W Żłobku Miejskim w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach obowiązuje Ramowy Rozkład Dnia –  załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 §9

 1. Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:
 • Rodzic dziecka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu dziecka do Żłobka. Dyrektor Żłobka przyjmuje karty przez cały rok, wzór karty zapisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 • W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do Żłobka Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami dziecka umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.
 • Umowa, o której mowa w punkcie 2, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze Żłobka, wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • Opłata za korzystanie ze Żłobka płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, co oznacza, że najpóźniej do 10 dnia miesiąca uznana będzie na rachunku bankowym Żłobka przez bank prowadzący ten rachunek. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.
 • Opłaty mogą ulec zmianie w związku ze zmianą właściwej Uchwały Rady Miasta  w Gorlicach.
 • Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego Dyrektor Żłobka stosownym Zarządzeniem określi ilość wolnych miejsc w stosunku do których wszczęta zostanie procedura rekrutacji.

 §10

 1. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka
  z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – 
  w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 830.
 2. Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore; w razie stwierdzenia gorączki lub innych objawów niepokojących opiekuna podczas pobytu dziecka w Żłobku rodzic na wezwanie telefoniczne winien niezwłocznie odebrać dziecko ze Żłobka.
 3. Personel Żłobka będzie udzielał rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach rozwojowych.
 4. Rodzice, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowanie poniższej procedury:
 • złożenie wniosku w formie pisemnej do Dyrektora Żłobka o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi,
 • dołączenie zaświadczenia lekarskiego od specjalisty (alergologa, endokrynologa, gastrologa itp.) potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia,
 • nie przynoszenia gotowych posiłków oraz potraw przygotowanych poza kuchnią,
 • Przy każdej zmianie diety procedura określona w ustępie 4 musi odbyć się od początku.

 §11

W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów/opiekunki dziecięce, pielęgniarki.

 §12

 1. Wszyscy pracownicy Żłobka są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dziecko korzystające z usług Żłobka, może być odebrane przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną. Osoba upoważniona do odbioru dziecka z placówki zobowiązana jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej dane z danymi złożonymi w Karcie zgłoszenia dziecka w pozycji „Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki”.

 §13

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z usług Żłobka może nastąpić 
w szczególności w przypadku :

 • nie uregulowania przez rodziców dziecka, wymaganych opłat za korzystanie ze Żłobka,
  o których mowa w § 9 pkt 4,
 • nie zgłoszenia się dziecka do 5 dni roboczych od momentu dwukrotnego poinformowania rodzica pisemnie bądź telefonicznie o przyjęciu dziecka do Żłobka,
 • na wniosek rodzica z przyczyn nieprzewidzianych zachowując okres wypowiedzenia przewidziany w umowie, a w przypadku częstych chorób dziecka zgłoszenie zamiaru rezygnacji ze Żłobka przed pierwszym dniem miesiąca,


Rozdział III

Zadania i zakres działania pracowników Żłobka

 §14

 1. Organizacją Żłobka kieruje Dyrektor. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno -wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
 • prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
 • pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka,
 • pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka,
 • właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
 • zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów,
 • terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,
 • budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki 
  w żłobku.
 1. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje pracownik Żłobka pisemnie wskazany przez niego.
 1. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników. W Żłobku zatrudnia się pracowników : opiekunki, pielęgniarkę i pracowników obsługi.
 1. Do obowiązków personelu Żłobka należy :
 • sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi o których mowa w § 7 ust.1 niniejszego regulaminu,
 • zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,
 • zapewnienie dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i wypoczynku oraz wyuczenie nawyków higienicznych,
 • prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju dziecka w oparciu o roczny plan pracy,
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w Żłobku,
 • zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychomotorycznego,
 • zapewnienie prawidłowej i fachowej opieki i wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodzicowi i personelu przez pogadanki, gazetki  i rozmowy bieżące.
 1. Szczegółowe obowiązki poszczególnych pracowników są określone w zakresach ich czynności.

Rozdział IV

Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

 §15

 1. Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.
 1. Rodzice dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do :
 • pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć,
 • pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek.
 1. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 można składać w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka lub Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
  w Gorlicach.
 2. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w §15 pkt 2, Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.
 3. Dyrektor Żłobka organizuje spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz form współpracy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 §16

 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.
 2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.
27439