Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Klauzula informacyjna dot. portalu społecznościowego Facebook

Treść

Klauzula informacyjna dla osób osób odwiedzających fanpage Żłobka Miejskiego w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach na portalu społecznościowym facebook.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) - dalej RODO - informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage'a Żłobka Miejskiego  w  Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach na portalu społecznościowym Facebook:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorami danych osobowych Fanpage Żłobka są:

1) Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach z siedzibą ul. Jagiełły 9, 38-300 Gorlice nr tel.: 18-353 65 23 lub adres e-maiL : przedszkole1gorlice@o2.pl reprezentowany przez Dyrektora Żłobka.

2) Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, -  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

2. Inspektor ochrony danych.

Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym w każdym przypadku, osoba, której dane dotyczą ma możliwość kontaktu:

1/ Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach:

- mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@cuw.gorlice.pl lub

- pocztą tradycyjną na wyżej podany adres korespondencyjny Żłobka z dopiskiem - Inspektor ochrony danych

2/ Meta Platforms Ireland Limited:

- na stronie internetowej: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

3. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy.

W związku z prowadzeniem przez Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach fanpage'a przetwarzamy dane osobowe:

- osób odwiedzających fanpage,

- osób, które dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”,

- osób, które zareagowały na publikowane na fanpage'u posty lub opublikowały komentarz,

- osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności: imię i nazwisko lub pseudonym/nazwę oraz wizerunek.

Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a Żłobka, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

5. Cele przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych przez Żłobek Miejski w Gorlicach  przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach jest przede wszystkim prowadzenie fanpage'a pod nazwą  „Żłobek Miejski w Gorlicach”na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?ID=100057330824581 na warunkach i zasadach określonych przez Facebook i informowanie za jego pomocą o działalności Żłobka Miejskiego  w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach oraz o osiągnięciach i umiejętnościach naszych dzieci uczęszczających do Żłobka. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności Żłobka oraz osiągnięć i umiejętności dzieci, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze użytkowników.

7. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook'a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów.

Więcej: https: //www .facebook.com/about/privacy

9. Okres przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, tj. 2 lata na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited.

10. Prawa osób, których dane dotyczą.

Posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage Żłobka, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

11. Pobieranie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage'a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage'a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.

12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

94986