Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Maluch +

Treść

Niebieski konik z napisem maluch plus  
 
flaga polski, oraz godło Polski

MALUCH+ 2021

Miasto Gorlice, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 Moduł 2, otrzymało ze środków Budżetu Państwa dofinansowanie w kwocie 38 400,00 zł, na funkcjonowanie 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach. Wartość całkowita zadania wynosi 48 000,00 zł.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane oferty z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do instytucji opieki. Dodatkowo, rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

Zadaniem Programu jest zapewnienie wszystkim dzieciom jak najbardziej profesjonalnej opieki w jak najlepszych warunkach. Dzięki programowi rodzice mają możliwość wyboru czy opiekę nad dziećmi będą sprawowali w domu, czy będą korzystali z pomocy żłobków czy klubików, które powstają dzięki programowi „Maluch+”, co umożliwi połączenie wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi. 
 
Grupami docelowymi realizowanego programu są:

- dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.
- dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki to w szczególności dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu lub zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką, jako dzieci wymagające szczególnej opieki.

W ramach Modułu 2 (dla jst) zostanie zapewnione funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych przez jest z udziałem środków z edycji 2020 lub wcześniejszych, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

8891