Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zlobek.gorlice.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Dorota Makowska

E-mail osoby kontaktowej: przedszkole1gorlice@o2.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18-3536523

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą 3 wejścia: pierwsze od ul. W. Jagiełły, drugie z tyłu budynku od ul. M. Kromera, trzecie - gospodarcze, które służy jako ewakuacyjne,
 • wejście od strony ul. W. Jagiełły nie jest na poziomie ulicy - próg drzwi wejściowych umieszczony jest na wysokości ok. 1,8 m, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się, drugie wejście jest na poziomie ulicy,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • teren, na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, wejścia są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla rodziców przywożących dzieci do Żłobka,
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. W. Jagiełły, ul. M. Kromera) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych większą lub kontrastową czcionką,
 • w przypadku osób z dysfunkcją słuchu, Żłobek nie umożliwia skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line,

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

94977