Przejdź do treści
Slider Żłobek
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.zlobek.gorlice.pl


Wstęp deklaracji

Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zlobek.gorlice.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach

 1. Władysława Jagiełły 9
  38-300 Gorlice

www.zlobek.gorlice.pl

e-mail przedszkole1gorlice@o2.pl

REGON: 365117765

tel. 18-3536523

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej .
Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia liter na stronie intrnetowej
- nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Żłobka.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Makowska 
e-mail: przedszkole1gorlice@o2.pl 
Telefon: 18-3536523

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą 3 wejścia: pierwsze od ul. W. Jagiełły, drugie z tyłu budynku od ul. M. Kromera, trzecie - gospodarcze, które służy jako ewakuacyjne,
 • wejście od strony ul. W. Jagiełły nie jest na poziomie ulicy - próg drzwi wejściowych umieszczony jest na wysokości ok. 1,8 m, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się, drugie wejście jest na poziomie ulicy,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • teren, na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, wejścia są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla rodziców przywożących dzieci do Żłobka,
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. W. Jagiełły, ul. M. Kromera) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych większą lub kontrastową czcionką,
 • w przypadku osób z dysfunkcją słuchu, Żłobek nie umożliwia skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w tym on – line,
107421